REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
 2. Każdy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki i godzinami jej otwarcia.
 3. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 4. Czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.
 5. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres trzech tygodni. W uzasadnionych przypadkach można przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek.
 6. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
 7. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki lub innych materiałów, czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję, lub inną wskazaną przez bibliotekarza, której data wydania nie przekracza dwóch lat od daty zgubienia.
 8. Wszystkie wypożyczone materiały ( książki, czasopisma) powinny być zwrócone przed zakończeniem roku szkolnego..
 9. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z. biblioteki.
 10. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki, mogą być przyznawane nagrody na koniec roku szkolnego.

REGULAMIN PRACOWNI MULTIMEDIALNEJ

 1. Z czytelni multimedialnej mogą korzystać wyłącznie uczniowie i pracownicy szkoły .
 2. Z czytelni oraz Internetu można korzystać wyłącznie do celów dydaktycznych.
 3. Komputer w czytelni służy przede wszystkim do wyszukiwania informacji w sieci Internet i w zainstalowanych programach multimedialnych oraz do przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w bibliotece szkolnej.
 4. Przed korzystaniem z komputera należy koniecznie:
 • wpisać się do rejestru użytkowników
 • sprawdzić stan sprzętu
 • zgłosić bibliotekarzowi wszelkie usterki i nieprawidłowości
 1. Przy stanowisku komputerowym mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.
 2. Niedozwolone jest ;
 • kopiowanie zainstalowanego na komputerach oprogramowania
 • instalowanie własnych programów
 • kasowanie programów zainstalowanych
 • dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywania sprzętu
 • samowolne manipulowanie sprzętem, przełączania i odłączania klawiatur, monitorów, myszy
 • podłączanie własnych urządzeń
 • wykorzystywanie sprzętu komputerowego do gier
 • tworzenie oraz eksperymentowanie z programami wirusowymi
 • korzystanie ze stron WWW o treści brutalnej, przeznaczonych tylko dla dorosłych itp.
 1. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z CHATA, GADU-GADU, IRC< ICQ i innych komunikatorów internetowych.
 2. Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko pracy oraz zgłosić ten fakt bibliotekarzowi.
 3. Osoba korzystająca ze sprzętu materialnie odpowiada za jego uszkodzenie.
 4. Korzystanie ze sprzętu może się odbywać wyłącznie przed lub po godzinach lekcyjnych (obowiązuje zakaz korzystania podczas przerw lekcyjnych).
 5. Istnieje możliwość rezerwacji komputera.
 6. Nauczyciel bibliotekarz może udzielać pomocy gdy aktualnie dysponuje czasem
 7. Nauczyciel zobowiązany jest do nie ujawniania hasła do komputerów, chyba, że wymaga tego sytuacja.
 8. Nieprzestrzeganie regulaminu wiąże się z zakazem korzystania z Pracowni Multimedialnej przez czas określony przez bibliotekarza.