ŚWIETLICA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W MIELCU
Świetlica to nasz drugi dom i od nas zależy abyśmy się tu dobrze czuli.


Świetlica czynna jest w godzinach od 6.00 – 16.30.
Korzystają z niej uczniowie klas od I do IV.
Kadrę świetlicy tworzy wykwalifikowany i doświadczony zespół nauczycieli wychowawców na czele
z kierownikiem świetlicy.
Nasza świetlica posiada bogato wyposażoną,  przystosowaną do potrzeb dzieci salę z miejscami do zabawy, do odrabiania lekcji i spożywania posiłków.
W świetlicy prowadzi się różne formy zajęć;
– zabawy edukacyjne,
– zajęcia plastyczne,
– gry , zabawy dydaktyczne ,ruchowe,
– odrabianie lekcji,
– zabawy klockami,
– oglądanie filmów na video i DVD oraz w telewizji,
– spacery,
– zajęcia relaksacyjne,
– zajęcia czytelnicze ( głośne czytanie bajek, quizy),
– rozwiązywanie zagadek, rebusów, krzyżówek,
– zajęcia sportowe w sali gimnastycznej i na podwórku szkolnym.
Zapewniamy bardzo dobre i urozmaicone wyżywienie w stołówce ( obiady dwudaniowe z piciem, deserem).
Do tradycji świetlicy należy organizowanie co roku „Andrzejek” dla dzieci oraz zajęć z okazji „Mikołaja”. Wspólnie z biblioteką szkolną organizowane są akcje „Cała Polska czyta dzieciom”, na których zaproszeni goście czytają dzieciom bajki. W świetlicy organizuje się różne pogadanki przeprowadzane przez funkcjonariuszy policji, psychologa, pedagoga dotyczące bezpieczeństwa na drogach, profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy itp.
Dbamy o to, by świetlica w naszej szkole była miejscem przyjaznym dla każdego dziecka i umożliwiała uczniom wszechstronny rozwój osobowy – fizyczny, psychiczny i intelektualny. W świetlicy panują otwarte , nacechowane wzajemnym szacunkiem, pozytywne stosunki między nauczycielami i uczniami.

Plan dnia w świetlicy szkolnej na rok 2019 /2020:

 • 6:00 – 8:00 – DZIEŃ DOBRY – ZAJĘCIA DOWOLNE – Schodzenie się uczniów. Gry i zabawy w kącikach zainteresowań. Czytanie czasopism lub lektur własnych.
 • 8:00 – 9:00 – CZAS NA GRY I ZABAWĘ – Zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów, zajęcia z dziećmi zdolnymi lub uczniami mającymi trudności w nauce. Wizyta w bibliotece, indywidualne wypożyczenie książek. Gry planszowe przy stolikach. Zabawy integrujące grupę. Słuchanie piosenek dla dzieci lub muzyki poważnej.
 • 9:00 – 11.00 –ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE – Zajęcia programowe prowadzone przez wychowawców zgodnie z rocznym planem pracy: zajęcia plastyczno – techniczne, zajęcia muzyczno – relaksacyjne, zabawy integracyjne, ćwiczenia ogólnorozwojowe, różne formy pracy z tekstem, rozwiązywanie quizów, zagadek, zajęcia okolicznościowe, oglądanie filmów edukacyjnych i bajek.
 • 11.00 – 13.30 –PORZĄDKI –porządkowanie sali po zajęciach. Przygotowanie do obiadu, przypomnienie o zasadach kulturalnego zachowania się w stołówce i podczas spożywania posiłków. Schodzenie się dzieci po zakończonych zajęciach lekcyjnych. Odpoczynek. Zabawy dowolne inspirowane pomysłowością dzieci.
 • 13.30 -16.30 – ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE – Nauka własna pod opieką nauczyciela (dla dzieci chętnych). Zajęcia programowe. Zabawy tematyczne. Gry planszowe, gry i zabawy edukacyjne, zabawy rozwijające twórcze myślenie. Prace porządkowe w świetlicy. Odbiór dzieci.

Dzienny rozkład zajęć jest dokumentem podlegającym modyfikacjom zgodnie z aktywnością i zainteresowaniami dzieci.

Plan pracy świetlicy

 1. Przygotowanie Sali świetlicy do przyjęcia dzieci (dekoracja Sali, pomoce dydaktyczne).
 2. Zapisy dzieci do świetlicy. Zbieranie kart zgłoszeń od rodziców (opiekunów).
 3. Zapoznanie rodziców i dzieci z regulaminem obowiązującym w świetlicy.
 4. Opracowanie rozkładu dnia pracy nauczycieli – wychowawców, planów miesięcznych i tygodniowych.
 5. Opracowanie rocznego planu pracy świetlicy.
 6. Zapewnienie dzieciom posiłku w formie obiadu.
 7. Przyzwyczajenie dzieci do samodzielnego odrabiania lekcji pod kontrolą nauczyciela – wychowawcy.
 8. Rozmowy indywidualne z rodzicami.
 9. Organizacja i prowadzenie zajęć z dziećmi zgodnie z planem miesięcznym i tygodniowym.
 10. Wystawy prac dzieci.
 11. Systematyczna praca wychowawcza w zakresie poprawnego zachowania dzieci w świetlicy, w szkole, przyzwyczajenie dzieci do ładu i porządku w pomieszczeniu świetlicy i poza nią, wdrażanie do poszanowania gier i sprzętu świetlicowego.
 12. Zwracanie uwagi na stosowanie form grzecznościowych typu: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia.
 13. Kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie (zasady i reguły zachowania dzieci w świetlicy).
 14. Wdrażanie dzieciom nawyku sprzątania po zajęciach, układania plecaków na właściwe miejsce.

Procedury obowiązujące w świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mielcu

 1. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) (Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy) na początku roku szkolnego.
 2. Karty zgłoszenia są pobierane u kierownika i nauczycieli świetlicy.
 3. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z klas 1-3, w szczególności rodziców pracujących, sieroty z rodzin niepełnych oraz dzieci dojeżdżające z poza rejonu szkoły.
 4. Rezygnację z miejsca w świetlicy rodzic zobowiązany jest zgłosić do kierownika świetlicy.
 5. W świetlicy mogą przebywać też dzieci dojeżdżające autobusem szkolnym z Osiedla Wojsław po wcześniejszym złożeniu karty uczestnika świetlicy.
 6. Dzieci zapisane do świetlicy przeprowadzane są i oddane przez rodziców (opiekunów) z sali świetlicy.
 7. Rodzice (opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy. Rodzice mają obowiązek przyprowadzić dziecko do świetlicy przed lekcjami.
 8. Dziecko przychodząc do świetlicy zapisuje się na listę obecności tzn. podchodzi do biurka i podaje nauczycielowi imię i nazwisko oraz klasę do której uczęszcza.
 9. Dziecko wychodzące ze świetlicy do domu odpisuje się, tzn. podaje imię i nazwisko, klasę oraz z kim idzie do domu.
 10. Rodzice (opiekunowi) zobowiązani są do poinformowania nauczyciela o odbiorze dziecka ze świetlicy.
 11. Dziecko ze świetlicy powinno być odbierane przez osobę wskazaną przez rodziców (opiekunów) w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy. W przypadku odbierania dziecka przez osobę nie wskazaną w karcie, dziecko musi posiadać upoważnienie pisemne czytelnie podpisane przez obydwoje rodziców (opiekunów).
 12. Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej nie może być w danym dniu przyjęte powtórnie poza przypadkami wizyt dziecka u lekarza.
 13. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka ze świetlicy do domu, nauczyciel musi posiadać pisemne oświadczenie obojga rodziców (opiekunów) wyrażające zgodę na wyjście dziecka oraz deklarację, że rodzice ponoszą całkowitą odpowiedzialność za dziecko.
 14. Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do przestrzegania godzin pracy świetlicy. Po godzinie 1630nauczyciele i inni pracownicy szkoły nie zapewniają dzieciom opieki i nie ponoszą odpowiedzialności za nie. Po nieudanej próbie kontaktu z rodzicami, nauczyciel informuje dyrektora szkoły, kierownika świetlicy oraz wzywa policję.
 15. Wychowawca klasy jest zobowiązany do zabrania uczniów na lekcję ze świetlicy i odprowadzenia ich tam po lekcji (klas I).
 16. Dzieci z klas II i III na zajęcia lekcyjne mogą wychodzić same po uprzednim poinformowaniu nauczyciela – wychowawcy świetlicy. Po skończonych lekcjach nauczyciel przedmiotu jest zobowiązany odprowadzić dzieci do świetlicy i poinformować nauczyciela świetlicy ilu uczniów pozostawia w świetlicy.
 17. Do zabrania i odprowadzenia uczniów z powrotem do świetlicy są zobowiązane również osoby prowadzące różne zajęcia dodatkowe (j. angielski, tańce, logopedia itp.).
 18. Nauczyciele, którzy pozostawiają w świetlicy dzieci, które nie jadą na basen, zobowiązani są do przyprowadzenia ich do świetlicy i pozostawienia listy z nazwiskami dzieci.
 19. Jeżeli uczeń skończył zajęcia, a nie jest zapisany na świetlicę opiekę do momentu przyjścia rodziców zapewnia mu nauczyciel mający z nim ostatnią lekcję.
 20. W przypadku sytuacji gdy istnieje podejrzenie, iż dziecko jest odbierane przez osobę będąca w stanie nietrzeźwości, nauczyciel jest zobowiązany wezwać innego opiekuna dziecka lub policję, powiadomić kierownika świetlicy, dyrektora, pedagoga, wychowawcę klasy oraz sporządzić notatkę służbową.
 21. W przypadku zachowań agresywnych przez uczniów, nauczyciel świetlicy ma obowiązek powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga, psychologa szkolnego oraz rodziców i sporządzić notatkę służbową. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa innych dzieci sprawca zostaje czasowo zawieszony na okres 2 tygodni w prawach uczestnika świetlicy zgodnie ze szkolną procedurą postępowania wobec ucznia przejawiającego zachowania agresywne. W tym czasie rodzice zobowiązani są do zapewnienia dziecku opieki.
 22. W przypadku niszczenia mienia świetlicy, kolegów, uczeń oraz jego rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną i zobowiązani są do naprawienia wyrządzonej szkody.
 23. W przypadku kradzieży w świetlicy nauczyciel – wychowawca informuje pedagoga szkolnego.
 24. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej drogie przedmioty, zabawki, telefony komórkowe itp.
 25. W przypadku gdy uczeń opuścił świetlicę bez pozwolenia, nauczyciel – wychowawca powiadamia rodziców, wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego oraz sporządza notatkę służbową.
 26. Nagrodę uczeń może otrzymać w formie pochwały, dyplomu, natomiast karą może być uwaga wpisana do dziennika, do zeszytu informacji o uczniach, rozmowa z rodzicami.
 27. W uzasadnionych przypadkach, a to:
 • częstego, niewłaściwego zachowania ucznia,
 • wystąpienia zachowań zagrażających życiu i zdrowiu własnemu lub innych dzieci
  Po analizie sytuacji, można usunąć ucznia ze świetlicy.
 1. Nauczyciel – wychowawca pozostaje w stałym kontakcie z rodzicami poprzez rozmowy indywidualne, kontakt telefoniczny.
 2. Dzieci mogą korzystać z obiadów wydawanych przez stołówkę po wcześniejszym zapisaniu się na obiady u kierownika świetlicy i opłaceniu do 10-tego każdego miesiąca.
 3. W przypadku nieobecności ucznia w szkole, aby odpisać ucznia z obiadu należy zgłosić odpis telefonicznie lub osobiście do sekretariatu lub nauczyciela – wychowawcy świetlicy wcześniej lub w danym dniu do godz. 8:00. Telefon do szkoły: 17 5863166. Niedotrzymanie terminu odpisu dziecka z obiadu skutkuje naliczeniem opłaty za dany dzień.