Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Mielcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sp2mielec.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-12-20
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-22
Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych – wszelkie filmy wykorzystane na stronie znajdują się na kanale szkoły w serwisie YouTube
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości są podpisane tekstem alternatywnym i otwierają się w innym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.
 • Pliki JPG, PNG w zdecydowanej większości nie posiadają tekstu alternatywnego. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.
 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy przygotowują dokumenty cyfrowo dostępne w warstwie tekstowej, czyli dostępne w wyszukiwaniu pełnotekstowym, umożliwiające indeksowanie treści wyszukiwarkom internetowym a także odczytywanie przez przeglądarki głośnomówiące używane przez osoby niewidome. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Szkoła nie posiada aplikacji mobilnej. Strona WWW jest dostosowana do wyświetlania na urządzeniach mobilnych.

W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

Deklarację zaktualizowano na podstawie samooceny dnia: 2024-02-22

Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Informacje o ułatwieniach dla użytkowników
 • Możliwa jest zmiana rozmiaru strony
 • Na stronie internetowej szkoły można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Strona oferuje wersje kontrastowe
 • Strona może być wyświetlona w odcieniach szarości
 • Możliwa jest zmiana tła lub wyświetlenie strony w wersji negatywowej
 • Możliwe jest włączenie czytelniejszych czcionek
 • Linki na stronie mogą być podkreślane
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p. Ewelina Kubryn, kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 586-3166 oraz mailowo sp2@miasto.mielec.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Skargi i odwołania

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dane teleadresowe: 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mielcu im.Tadeusza Kościuszki
ul. Tadeusza Kościuszki 4, Mielec 39-300

e-mail  sp2@miasto.mielec.pl

tel. 17 586 31 66

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą 3 wejścia. Do wejścia głównego (od ul. Szkolnej) brak schodów , do wejścia bocznego (od ul. Kościuszki)prowadzą schody -3 stopnie, do wejścia (od ul. Kościuszki )ewakuacyjne brak schodów.

Gabinety; dyrektora, wicedyrektora i  sekretariatu znajdują się na półpiętrze (13 stopni)

W budynku nie ma udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Wnioski do pobrania:

Skip to content