Regulamin świetlicy

Regulamin Świetlicy Szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Mielcu

Przepisy wstępne

§ 1

Regulamin opracowano na podstawie:

 1.  Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r., poz. 1915 oraz z 2022 r., poz. 583, 1116, 1700 i 1730.
 2. Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola praz publicznych szkół § 7 Dz. U. nr 61, z późn. zm..

§ 2

Niniejszy regulamin ustala organizację i zasady działalności świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Mielcu.

Postanowienia ogólne

§ 3

Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań opiekuńczo – wychowawczych przyjętych w planie pracy oraz w programie profilaktyczno wychowawczym szkoły.

Regulamin świetlicy jest opracowywany  przez wychowawców świetlicy (modyfikowany w miarę potrzeb) i zatwierdzany przez dyrektora szkoły i przedstawiony wychowankom świetlicy i ich rodzicom.

Cele i zadania świetlicy

§ 4

Podstawowym celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub dojazd do szkoły.

Podstawowe zadania świetlicy szkolnej:

Wychowawca świetlicy szkolnej zapewnia uczniom:

 • zorganizowaną opiekę wychowawczą podczas oczekiwania uczniów w świetlicy szkolnej;
 • pomoc w nauce, oraz odpowiednie warunki do nauki, realizacji i rozwijania własnych zainteresowań i zdolności;
 • kształtuje nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie;
 • wdraża do samodzielnej pracy umysłowej;
 • organizuje właściwy i kulturalny wypoczynek;
 • kształcenie i upowszechnianie nawyków i zasad kulturalnego życia codziennego;
 • organizowanie zabaw i gier dydaktycznych;
 • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze;
 • rozwijanie samodzielności;
 • współdziałanie z rodzicami i nauczycielami.

Zasady ogólne – przyjęcie ucznia na świetlicę szkolną

§ 5

 1. Opieką świetlicową objęci są uczniowie kl. I-III, których obydwoje rodzice pracują oraz dzieci dojeżdżające autobusem szkolnym.
 2. Uczniowie mogą korzystać z opieki świetlicowej w godzinach od 6.00-16.30.
 3. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. Od godziny 16.30 odpowiedzialność za dziecko przejmują rodzice.
 4. Wychowawca świetlicy odpowiada za bezpieczeństwo dzieci, które zostały zapisane do świetlicy. Opieką objęci są również uczniowie oczekujący na autobus szkolny, dodatkowe zajęcia oraz wskazani przez dyrektora szkoły.
 5. Nauczyciele zobowiązani są do skierowania dzieci (zapisanych na świetlicę) po zakończonych lekcjach do świetlicy szkolnej. Dzieci uczęszczające na zajęcia dodatkowe odbierane są przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia i to on ponosi za nie odpowiedzialność.
 1. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych wychowawcy świetlicy postępują zgodnie z procedurami ustalonymi w szkole.
 2. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za swoje dzieci przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy świetlicy szkolnej(6:00-16:30).

Prawa i obowiązki ucznia i rodzica

§ 6

Uczeń uczęszczający do świetlicy ma prawo do:

 1. Stałej opieki wychowawczej.
 2. Bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną .
 3. Ochrony i poszanowania godności.
 4. Życzliwego i podmiotowego traktowania.
 5. Pomocy w nauce.
 6. Uczestnictwa w życiu świetlicy.
 7. Korzystania z wyposażenia świetlicy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Uczeń uczęszczający do świetlicy ma obowiązek:

 1. Zachowywać się w sposób kulturalny.
 2. Dbać o ład i porządek w świetlicy.
 3. Dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów.
 4. Szanować mienie świetlicy.
 5. Brać udział w pracach na rzecz szkoły i świetlicy.
 6. Zgłaszać nauczycielowi świetlicy przybycie i wyjście (podchodzi do nauczyciela i zgłasza wyjście do domu z opiekunem) ze świetlicy.
 7. Bezwzględnie przestrzegać regulaminu świetlicy;
 8. Uczeń nie powinien przynosić ze sobą niepotrzebnych przedmiotów(gier, zabawek itd.) Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej drogie przedmioty, zabawki, telefony komórkowe itp.

Prawa i obowiązki rodziców:

 1. Rodzice mogą wpływać na proces wychowawczo-opiekuńczy, któremu podlega ich dziecko w świetlicy.
 2.  Dziecko zapisane do świetlicy szkolnej przyprowadzane jest osobiście do świetlicy i odbierane przez rodziców lub osoby upoważnione ze świetlicy.
 3.  Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły a nie zgłosiło się do świetlicy.
 4.  Rodzic ma obowiązek potwierdzić w formie pisemnej samodzielny powrót dziecka do domu lub odebranie go przez inne osoby niż wskazały we wniosku o przyjęcie na świetlicę.
 5.  Osoba odbierająca ucznia jest zobowiązana do zgłoszenia odbioru dziecka wychowawcy świetlicy.
 6. Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej nie może być w danym dniu przyjęte powtórnie poza przypadkami wizyt dziecka u lekarza.
 7. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z treścią „Regulaminu świetlicy” i przestrzegać ujętych tam zasad.

Odbiór dziecka ze świetlicy

§ 7

 1. Dziecko może opuścić świetlicę pod opieką rodzica/prawnego opiekuna, wskazanej w dokumentach osoby upoważnionej bądź samodzielnie (dotyczy tylko uczniów posiadających pisemną zgodę rodziców) o konkretnej godzinie na pisemną zgodę rodzica.
 2. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy ma obowiązek powiadomić o tym wychowawcę świetlicy.
 3. Wszelkie zmiany dotyczące sposobu opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do wychowawcy świetlicy na dodatkowym i podpisanym przez rodziców piśmie. Brak pisemnej informacji od rodziców uniemożliwia opuszczenie przez dziecko świetlicy.
 4.  W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy w godzinach pracy świetlicy oraz braku kontaktu z rodzicami lub osobami wyznaczonymi do odbioru dziecko może być przekazane pod opiekę odpowiednim organom (policja).
 5. W przypadku sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, iż dziecko jest odbierane przez osobę będąca w stanie nietrzeźwości, nauczyciel jest zobowiązany wezwać innego opiekuna dziecka, powiadomić  wychowawcę klasy, pedagoga, dyrektora, policję oraz sporządzić notatkę służbową.
 6. W przypadku gdy uczeń opuścił świetlicę bez pozwolenia, nauczyciel – wychowawca świetlicy powiadamia rodziców, wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego oraz sporządza notatkę służbową.

Obiady wydawane w świetlicy szkolnej

§ 8

 1. Dzieci mogą korzystać z obiadów wydawanych przez stołówkę po wcześniejszym zapisaniu się na obiady u wychowawcy świetlicy (wymagana karta zapisu na obiady).
 2. Opłaty za obiady należy dokonać do 10-tego każdego miesiąca na podany numer rachunku bankowego:

51 1020 4913 0000 9102 0138 2225
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której chodzi dziecko.

 • Uczeń korzysta z obiadów od następnego dnia po zapisaniu się na obiady.
 • W przypadku nieobecności ucznia w szkole, aby odpisać ucznia z obiadu należy zgłosić odpis telefonicznie lub osobiście do sekretariatu lub wychowawcy świetlicy wcześniej lub w danym dniu do godz.8:00.

Telefon do szkoły: 17 5863166. Niedotrzymanie terminu odpisu dziecka z obiadu skutkuje naliczeniem opłaty za dany dzień.

 • Obiady wydawane będą w godzinach 11:30 – 13:00 (na przerwach)
 1. Z obiadów korzystać mogą wszyscy uczniowie wcześniej zapisani u wychowawcy świetlicy.
 2. Przed wejściem do świetlicy szkolnej uczeń ma obowiązek zadbać o higienę rąk.
 3. Uczniowie korzystający z posiłków ustawiają się w kolejce przed drzwiami, wpuszczani są pojedynczo.
 4. Uczniowie podczas posiłków zajmują miejsca wyznaczone przez wychowawcę świetlicy. Nie przestawiają krzesełek i stolików.
 5. Uczniowie mają obowiązek w sposób kulturalny zachowywać się podczas spożywania posiłków, nie rzucają jedzeniem, nie rozlewają zupy na stoliki, nie przeszkadzają innym w spożywaniu posiłków.
 6. Uczniowie nie mogą zajmować miejsc poprzez zostawianie przedmiotów (plecaków, bluz itd.) dla kolegów/koleżanek tworząc przy tym zamieszanie oraz trudności w spożywaniu posiłków innym dzieciom.
 7. Po zakończonym posiłku uczeń odnosi talerz, sztućce, szklankę w wyznaczone miejsce, opuszcza salę i udaje się na lekcję/przerwę.
 8. W czasie wydawania posiłków na przerwach (tj. 11:30-11:45 i 12:30-12:45) dzieci czekające w świetlicy wychodzą na przerwę(na korytarz). Opiekę sprawuje nad nimi wychowawca świetlicy oraz nauczyciel pełniący dyżur na korytarzu. Po zakończonym obiedzie wracają do świetlicy i są pod opieką wychowawców świetlicy.  

Dokumentacja

§ 9

W świetlicy szkolnej prowadzona jest następująca dokumentacja:

 1. Karty zgłoszeń o przyjęciu dziecka do świetlicy z aktualnymi danymi w celu komunikowania się w razie konieczności z rodziną dziecka.
 2. Regulamin Świetlicy Szkolnej.
 3. Roczny Plan Pracy opiekuńczo-wychowawczej.
 4. Dziennik zajęć.

Postanowienia końcowe

§ 10

Dyrektor szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą świetlicy, a także zapewnia odpowiednio wyposażone pomieszczenie, warunkujące prawidłową działalność świetlicy.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych regulaminem decyduje Dyrektor szkoły.

§ 12

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 roku.

Skip to content