Regulamin świetlicy

 1. Świetlica czynna jest w godzinach od 6.00 – 16.30.
 2. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) (Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy do pobrania na stronie internetowej szkoły) do 1 września 2020 roku.
 3. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z klas 1-3, w szczególności rodziców pracujących, sieroty z rodzin niepełnych oraz dzieci dojeżdżające z poza rejonu szkoły.
 4. Rezygnację z miejsca w świetlicy rodzic zobowiązany jest zgłosić do kierownika świetlicy.
 5. W świetlicy mogą przebywać też dzieci dojeżdżające autobusem szkolnym z Osiedla Wojsław po wcześniejszym złożeniu karty uczestnika świetlicy.
 6. Dzieci zapisane do świetlicy przyprowadzane są i oddane przez rodziców (opiekunów) do sali świetlicy.
 7. Rodzice (opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy. Rodzice mają obowiązek przyprowadzić dziecko do świetlicy przed lekcjami.
 8. Dziecko przychodząc do świetlicy zapisuje się na listę obecności tzn. podchodzi do biurka i podaje nauczycielowi imię i nazwisko oraz klasę do której uczęszcza.
 9. Dziecko wychodzące ze świetlicy do domu odpisuje się, tzn. podaje imię i nazwisko, klasę oraz z kim idzie do domu.
 10. Rodzice (opiekunowi) zobowiązani są do poinformowania nauczyciela o odbiorze dziecka ze świetlicy.
 11. Dziecko ze świetlicy powinno być odbierane przez osobę wskazaną przez rodziców (opiekunów) w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy. W przypadku odbierania dziecka przez osobę nie wskazaną w karcie, dziecko musi posiadać upoważnienie pisemne, czytelnie podpisane przez obydwoje rodziców (opiekunów).
 12. Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej nie może być w danym dniu przyjęte powtórnie poza przypadkami wizyt dziecka u lekarza.
 13. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka ze świetlicy do domu, nauczyciel musi posiadać pisemne oświadczenie obojga rodziców (opiekunów) wyrażające zgodę na wyjście dziecka oraz deklarację, że rodzice ponoszą całkowitą odpowiedzialność za dziecko.
 14. Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do przestrzegania godzin pracy świetlicy. Po godzinie 16.30 nauczyciele i inni pracownicy szkoły nie zapewniają dzieciom opieki i nie ponoszą odpowiedzialności za nie. Po nieudanej próbie kontaktu z rodzicami, nauczyciel informuje dyrektora szkoły, kierownika świetlicy oraz wzywa policję.
 15. Wychowawca klasy jest zobowiązany do zabrania uczniów na lekcję ze świetlicy i odprowadzenia ich tam po lekcji (klasy I).
 16. Dzieci z klas II i III na zajęcia lekcyjne mogą wychodzić same po uprzednim poinformowaniu nauczyciela – wychowawcy świetlicy. Po skończonych lekcjach nauczyciel przedmiotu jest zobowiązany odprowadzić dzieci do świetlicy i poinformować nauczyciela świetlicy ilu uczniów pozostawia w świetlicy.
 17. Do zabrania i odprowadzenia uczniów do świetlicy zobowiązane są również osoby prowadzące różne zajęcia dodatkowe (j. angielski, tańce, logopedia itp.).
 18. Nauczyciele, którzy pozostawiają w świetlicy dzieci, które nie jadą na basen, zobowiązani są do przyprowadzenia ich do świetlicy i pozostawienia listy z nazwiskami dzieci.
 19. Jeżeli uczeń skończył zajęcia, a nie jest zapisany na świetlicę opiekę do momentu przyjścia rodziców zapewnia mu nauczyciel mający z nim ostatnią lekcję.
 20. W przypadku sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, iż dziecko jest odbierane przez osobę będąca w stanie nietrzeźwości, nauczyciel jest zobowiązany wezwać innego opiekuna dziecka lub policję, powiadomić kierownika świetlicy, dyrektora, pedagoga, wychowawcę klasy oraz sporządzić notatkę służbową.
 21. W przypadku zachowań agresywnych przez uczniów, nauczyciel świetlicy ma obowiązek powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga, psychologa szkolnego oraz rodziców i sporządzić notatkę służbową. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa innych dzieci sprawca zostaje czasowo zawieszony na okres 2 tygodni w prawach uczestnika świetlicy zgodnie ze szkolną procedurą postępowania wobec ucznia przejawiającego zachowania agresywne. W tym czasie rodzice zobowiązani są do zapewnienia dziecku opieki.
 22. W przypadku niszczenia mienia świetlicy, kolegów, uczeń oraz jego rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną i zobowiązani są do naprawienia wyrządzonej szkody.
 23. W przypadku kradzieży w świetlicy nauczyciel – wychowawca informuje pedagoga szkolnego.
 24. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej drogie przedmioty, zabawki, telefony komórkowe itp.
 25. W przypadku gdy uczeń opuścił świetlicę bez pozwolenia, nauczyciel – wychowawca powiadamia rodziców, wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego oraz sporządza notatkę służbową.
 26. Nagrodę uczeń może otrzymać w formie pochwały, dyplomu, natomiast karą może być uwaga wpisana do dziennika, do zeszytu informacji o uczniach, rozmowa z rodzicami.
 27. W uzasadnionych przypadkach, a to:
 • częstego, niewłaściwego zachowania ucznia,
 • wystąpienia zachowań zagrażających życiu i zdrowiu własnemu lub innych dzieci
  Po analizie sytuacji, można usunąć ucznia ze świetlicy.
 1. Nauczyciel – wychowawca pozostaje w stałym kontakcie z rodzicami poprzez rozmowy indywidualne, kontakt telefoniczny, kontakt przez dziennik elektroniczny.
 2. Dzieci mogą korzystać z obiadów wydawanych przez stołówkę po wcześniejszym zapisaniu się na obiady u kierownika świetlicy i opłaceniu do 10-tego każdego miesiąca.
 3. W przypadku nieobecności ucznia w szkole, aby odpisać ucznia z obiadu należy zgłosić odpis telefonicznie lub osobiście do sekretariatu lub nauczyciela – wychowawcy świetlicy wcześniej lub w danym dniu do godz.8:00. Telefon do szkoły: 17 5863166. Niedotrzymanie terminu odpisu dziecka z obiadu skutkuje naliczeniem opłaty za dany dzień.
 4. W świetlicy ograniczona jest aktywność sprzyjająca bliskim kontaktom między uczniami.
 5. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 2 m 2 na osobę.
 6. Opiekunowie dzieci powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych
  z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli.
 7. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (zabawek, gier, itp.).
 8. Uczeń powinien posiadać własne przybory szkolne, których nie powinien wymieniać z innymi uczniami.
 9. W miarę możliwości zajęcia organizowane będą na boisku szkolnym z zachowaniem zalecanego dystansu.
 10. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych.
 11. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów wychowawcy świetlicy postępują zgodnie z procedurami ustalonymi w szkole.
 12. Z zabawek znajdujących się w świetlicy szkolnej dzieci korzystają pojedynczo, po zakończonej zabawie uczeń ma obowiązek odstawić zabawkę na biurko nauczyciela do dezynfekcji.

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

 1. Obiady wydawane będą w godzinach 11:00 – 13:00.
 2. Z obiadów korzystać mogą wszyscy uczniowie wcześniej zapisani u kierownika świetlicy.
 3. Wydawanie obiadów odbywać się będzie zmianowo – zgodnie z ustalonym harmonogramem dla poszczególnych klas.
 4. Przed wejściem na świetlicę szkolną uczeń ma obowiązek zadbać o higienę rąk (umyć
  i zdezynfekować).
 5. Uczniowie podczas posiłków zajmują miejsca wyznaczone przez pracownika szkoły
  i zachowują dystans społeczny.
 6. Po każdej grupie stoliki i poręcze krzeseł będą czyszczone.
 7. Dania i produkty podawane będą przez osobę do tego wyznaczoną.
 8. Po zakończonym posiłku uczeń odnosi talerz w wyznaczone miejsce.

Plan dnia w świetlicy szkolnej na rok 2020 /2021:

 • 6:00 – 8:00– DZIEŃ DOBRY – ZAJĘCIA DOWOLNE – Schodzenie się uczniów. Gry i zabawy
  w kącikach zainteresowań. Czytanie czasopism lub lektur własnych.
 • 8:00 – 9:00– CZAS NA GRY I ZABAWĘ – Zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów, zajęcia
  z dziećmi zdolnymi lub uczniami mającymi trudności w nauce. Zabawy przy stolikach. Zabawy integrujące grupę. Słuchanie piosenek dla dzieci lub muzyki poważnej.
 • 9:00 – 11.00ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE – Zajęcia programowe prowadzone przez wychowawców zgodnie z rocznym planem pracy: zajęcia plastyczno – techniczne, zajęcia muzyczno – relaksacyjne, zabawy integracyjne, ćwiczenia ogólnorozwojowe, różne formy pracy z tekstem, rozwiązywanie quizów, zagadek, zajęcia okolicznościowe, oglądanie filmów edukacyjnych i bajek.
 • 00 – 13.30PORZĄDKI –porządkowanie sali po zajęciach. Przygotowanie do obiadu, przypomnienie o zasadach kulturalnego zachowania się w stołówce i podczas spożywania posiłków. Schodzenie się dzieci po zakończonych zajęciach lekcyjnych. Odpoczynek. Zabawy dowolne inspirowane pomysłowością dzieci.
 • 30 -16.30– ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE – Nauka własna pod opieką nauczyciela (dla dzieci chętnych). Zajęcia programowe. Zabawy tematyczne. Gry planszowe, gry i zabawy edukacyjne, zabawy rozwijające twórcze myślenie. Prace porządkowe w świetlicy. Odbiór dzieci.

Dzienny rozkład zajęć jest dokumentem podlegającym modyfikacjom zgodnie z aktywnością
i zainteresowaniami dzieci.

Plan pracy świetlicy

 1. Przygotowanie sali świetlicy do przyjęcia dzieci.
 2. Zapisy dzieci do świetlicy. Zbieranie kart zgłoszeń od rodziców (opiekunów).
 3. Zapoznanie rodziców i dzieci z regulaminem obowiązującym w świetlicy.
 4. Opracowanie rozkładu dnia pracy nauczycieli – wychowawców, planów miesięcznych
  i tygodniowych.
 5. Opracowanie rocznego planu pracy świetlicy.
 6. Wdrażanie dzieci do bezwzględnego przestrzegania zasad higieny : częstego mycia rąk, ochrony podczas kichania, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 7. Zapewnienie dzieciom posiłku w formie obiadu.
 8. Przyzwyczajenie dzieci do samodzielnego odrabiania lekcji pod kontrolą nauczyciela – wychowawcy.
 9. Rozmowy indywidualne z rodzicami.
 10. Organizacja i prowadzenie zajęć z dziećmi zgodnie z planem miesięcznym i tygodniowym.
 11. Wystawy prac dzieci.
 12. Systematyczna praca wychowawcza w zakresie poprawnego zachowania dzieci w świetlicy,
  w szkole, przyzwyczajenie dzieci do ładu i porządku w pomieszczeniu świetlicy i poza nią, wdrażanie do poszanowania sprzętu świetlicowego.
 13. Zwracanie uwagi na stosowanie form grzecznościowych typu: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia.
 14. Kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie (zasady i reguły zachowania dzieci w świetlicy).
 15. Wdrażanie dzieciom nawyku sprzątania po zajęciach, układania plecaków na właściwe miejsce.
Skip to content