Regulamin świetlicy

Regulamin Świetlicy Szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Mielcu

Przepisy wstępne

§ 1

Regulamin opracowano na podstawie:

 1.  Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r., poz. 1915 oraz z 2022 r., poz. 583, 1116, 1700 i 1730.
 2. Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola praz publicznych szkół § 7 Dz. U. nr 61, z późn. zm..

§ 2

Niniejszy regulamin ustala organizację i zasady działalności świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Mielcu.

Postanowienia ogólne

§ 3

Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań opiekuńczo – wychowawczych przyjętych w planie pracy oraz w programie profilaktyczno wychowawczym szkoły.

Regulamin świetlicy jest opracowywany  przez wychowawców świetlicy (modyfikowany w miarę potrzeb), na początku  roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły i przedstawiony wychowankom świetlicy i ich rodzicom.

Cele i zadania świetlicy

§ 4

Podstawowym celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub dojazd do szkoły.

Podstawowe zadania świetlicy szkolnej:

Wychowawca świetlicy szkolnej zapewnia uczniom:

 1. zorganizowaną opiekę wychowawczą podczas oczekiwania uczniów w świetlicy szkolnej,
 2. pomoc w nauce, oraz odpowiednie warunki do nauki własnych ,realizacji i rozwijania własnych zainteresowań i zdolności,
 3. kształtuje nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie,
 4. wdraża do samodzielnej pracy umysłowej,
 5. organizuje właściwy i kulturalny wypoczynek,
 6. kształcenie i upowszechnianie nawyków i zasad kulturalnego życia codziennego,
 7. organizowanie zabaw i gier dydaktycznych,
 8. stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze,
 9. rozwijanie samodzielności,
 10. współdziałanie z rodzicami i nauczycielami.

Organizacja pracy świetlicy

§ 5

 1. Świetlica czynna jest w godzinach od 6.00 – 16.30.
 2. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) (Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy do pobrania na stronie internetowej szkoły).
 3. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z klas 1-3, wyłącznie rodziców pracujących oraz dzieci dojeżdżające autobusem szkolnym.
 4. Decyzję o wypisaniu dziecka ze świetlicy rodzic zobowiązany jest zgłosić do wychowawcy świetlicy.
 5. Dzieci zapisane do świetlicy przyprowadzane są do budynku szkoły i oddane  pod opiekę pracownikowi szkoły przez rodziców (opiekunów).
 6. Rodzice (opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły przed otwarciem świetlicy szkolnej, lub nie zgłosiło się do świetlicy.
 7. Dziecko przychodząc do świetlicy zapisuje się na listę obecności tzn. podchodzi do wychowawcy świetlicy i podaje nauczycielowi imię i nazwisko oraz klasę do której uczęszcza.
 8. Dziecko wychodzące ze świetlicy do domu odpisuje się, tzn. podaje imię i nazwisko, klasę oraz z kim idzie do domu.
 9. Rodzice (opiekunowi) zobowiązani są do poinformowania nauczyciela o odbiorze dziecka ze świetlicy.
 10. Dziecko ze świetlicy może być odbierane przez osobę wskazaną przez rodziców (opiekunów) w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy. W przypadku odbierania dziecka przez osobę nie wskazaną w karcie, dziecko musi posiadać upoważnienie pisemne, czytelnie podpisane przez obydwoje rodziców (opiekunów).
 11. Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej nie może być w danym dniu przyjęte powtórnie poza przypadkami wizyt dziecka u lekarza.
 12. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka ze świetlicy do domu, nauczyciel musi posiadać pisemne oświadczenie obojga rodziców (opiekunów) wyrażające zgodę na wyjście dziecka oraz deklarację, że rodzice ponoszą całkowitą odpowiedzialność za dziecko.
 13. Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do przestrzegania godzin pracy świetlicy. Po godzinie 16.30 nauczyciele i inni pracownicy szkoły nie zapewniają dzieciom opieki i nie ponoszą odpowiedzialności za nie. Po nieudanej próbie kontaktu z rodzicami, nauczyciel informuje dyrektora szkoły  oraz wzywa policję.
 14. Dzieci z klas I – III na zajęcia lekcyjne mogą wychodzić same po uprzednim poinformowaniu przez nauczyciela – wychowawcę świetlicy. Po skończonych lekcjach nauczyciel przedmiotu poinformuje uczniów zapisanych do świetlicy szkolnej o udaniu się do świetlicy.
 15. Do zabrania i odprowadzenia uczniów do świetlicy zobowiązane są również osoby prowadzące różne zajęcia dodatkowe.
 16. Nauczyciele, którzy pozostawiają w świetlicy dzieci, które nie jadą na basen, zobowiązani są do przyprowadzenia ich do świetlicy i pozostawienia listy z nazwiskami dzieci.
 17. W przypadku sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, iż dziecko jest odbierane przez osobę będąca w stanie nietrzeźwości, nauczyciel jest zobowiązany wezwać innego opiekuna dziecka, powiadomić  wychowawcę klasy, pedagoga, dyrektora, policję oraz sporządzić notatkę służbową.
 18. W przypadku zachowań agresywnych przez uczniów, nauczyciel świetlicy ma obowiązek powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga, psychologa szkolnego oraz rodziców i sporządzić notatkę służbową.
 19. W przypadku kradzieży w świetlicy nauczyciel – wychowawca informuje wychowawcę, pedagoga szkolnego i rodziców
 20. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej drogie przedmioty, zabawki, telefony komórkowe itp.
 21. W przypadku gdy uczeń opuścił świetlicę bez pozwolenia, nauczyciel – wychowawca powiadamia rodziców, wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego oraz sporządza notatkę służbową.
 22. Nagrodę uczeń może otrzymać w formie pochwały, dyplomu, natomiast karą może być uwaga wpisana do dziennika, do zeszytu, rozmowa z rodzicami.
 23. Nauczyciel – wychowawca pozostaje w stałym kontakcie z rodzicami poprzez rozmowy indywidualne, kontakt telefoniczny, kontakt przez dziennik elektroniczny.
 24. Dzieci mogą korzystać z obiadów wydawanych przez stołówkę po wcześniejszym zapisaniu się na obiady u wychowawcy świetlicy i opłaceniu do 10-tego każdego miesiąca. Uczeń korzysta z obiadów od następnego dnia po zapisaniu się na obiady.
 25. W przypadku nieobecności ucznia w szkole, aby odpisać ucznia z obiadu należy zgłosić odpis telefonicznie lub osobiście do sekretariatu lub nauczyciela – wychowawcy świetlicy wcześniej lub w danym dniu do godz.8:00. Telefon do szkoły: 17 5863166. Niedotrzymanie terminu odpisu dziecka z obiadu skutkuje naliczeniem opłaty za dany dzień.
 26. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (zabawek, gier, itp.).
 27. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych.
 28. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych wychowawcy świetlicy postępują zgodnie z procedurami ustalonymi w szkole.

Regulamin korzystania ze stówki szkolnej

§ 6

 1. Obiady wydawane będą w godzinach 11:20 – 13:00.
 2. Z obiadów korzystać mogą wszyscy uczniowie wcześniej zapisani u wychowawcy świetlicy.
 3. Wydawanie obiadów odbywać się będzie zmianowo – zgodnie z ustalonym harmonogramem dla poszczególnych klas.
 4. Przed wejściem na świetlicę szkolną uczeń ma obowiązek zadbać o higienę rąk.
 5. Uczniowie podczas posiłków zajmują miejsca wyznaczone przez wychowawcę świetlicy.
 6. Po każdej grupie stoliki  będą czyszczone.
 7. Dania i produkty podawane będą przez osobę do tego wyznaczoną.
 8. Po zakończonym posiłku uczeń odnosi talerz w wyznaczone miejsce.

Plan dnia w świetlicy szkolnej

§ 7

 • 6:00 – 8:00– DZIEŃ DOBRY – ZAJĘCIA DOWOLNE – Schodzenie się uczniów. Gry i zabawy
  w kącikach zainteresowań. Czytanie czasopism lub lektur własnych.
 • 8:00 – 9:00– CZAS NA GRY I ZABAWĘ – Zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów, zajęcia z dziećmi zdolnymi lub uczniami mającymi trudności w nauce. Zabawy przy stolikach. Zabawy integrujące grupę. Słuchanie piosenek dla dzieci lub muzyki poważnej.
 • 9:00 – 11.00–ZAJĘCIA WYCHOWAWCZE I OPIEKUŃCZE– Zajęcia programowe prowadzone przez wychowawców zgodnie z rocznym planem pracy świetlicy: zajęcia plastyczno – techniczne, zajęcia muzyczno – relaksacyjne, zabawy integracyjne, ćwiczenia ogólnorozwojowe, różne formy pracy z tekstem, rozwiązywanie quizów, zagadek, zajęcia okolicznościowe, oglądanie filmów edukacyjnych i bajek.
 • 11.20 – 13.00 – OBIAD – przygotowanie do obiadu, przypomnienie o zasadach kulturalnego zachowania się w stołówce i podczas spożywania posiłków. Schodzenie się dzieci po zakończonych zajęciach lekcyjnych. Odpoczynek. Zabawy dowolne inspirowane pomysłowością dzieci.
 • 13.00 -16.30– ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE  – nauka własna pod opieką nauczyciela (dla dzieci chętnych). Zabawy tematyczne. Gry planszowe, gry i zabawy edukacyjne, zabawy rozwijające twórcze myślenie. Prace porządkowe w świetlicy, pozostawienie w świetlicy należytego porządku. Odbiór dzieci.

Plan świetlicy

§ 8

 1. Przygotowanie sali świetlicy do przyjęcia dzieci.
 2. Zapisy dzieci do świetlicy. Zbieranie kart zgłoszeń od rodziców (opiekunów).
 3. Zapoznanie rodziców i dzieci z regulaminem obowiązującym w świetlicy.
 4. Opracowanie rozkładu dnia pracy nauczycieli – wychowawców, planów miesięcznych
  i tygodniowych.
 5. Opracowanie rocznego planu pracy świetlicy.
 6. Wdrażanie dzieci do bezwzględnego przestrzegania zasad higieny.
 7. Zapewnienie dzieciom posiłku w formie obiadu.
 8. Przyzwyczajenie dzieci do samodzielnego odrabiania lekcji pod kontrolą nauczyciela – wychowawcy.
 9. Rozmowy indywidualne z rodzicami.
 10. Organizacja i prowadzenie zajęć z dziećmi zgodnie z planem pracy świetlicy.
 11. Wystawy prac dzieci.
 12. Systematyczna praca wychowawcza w zakresie poprawnego zachowania dzieci w świetlicy, w szkole, przyzwyczajenie dzieci do ładu i porządku w pomieszczeniu świetlicy i poza nią, wdrażanie do poszanowania sprzętu świetlicowego.
 13. Zwracanie uwagi na stosowanie form grzecznościowych.
 14. Kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie (zasady i reguły zachowania dzieci w świetlicy).
 15. Wdrażanie dzieciom nawyku sprzątania po zajęciach, układania plecaków na właściwe miejsce.

Dokumentacja

§ 9

W świetlicy szkolnej prowadzona jest następująca dokumentacja:

 1. Karty zgłoszeń o przyjęciu dziecka do świetlicy z aktualnymi danymi w celu komunikowania się w razie konieczności z rodziną dziecka.
 2. Regulamin Świetlicy Szkolnej.
 3. Roczny Plan Pracy opiekuńczo-wychowawczej.
 4. Dziennik zajęć.

Postanowienia końcowe

§ 10

W sprawach nie uregulowanych regulaminem decyduje dyrektor szkoły. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2022.

Dyrektor szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą świetlicy, a także zapewnia odpowiednio wyposażone pomieszczenie, warunkujące prawidłową działalność świetlicy.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych regulaminem decyduje Dyrektor szkoły.

§ 12

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.

§ 13

Traci moc dotychczas obowiązujący regulamin.

Skip to content